ČeMeBo – Zavedení nového informačního systému

Proč jsme se rozhodli zavádět nový informační systém?

Hlavním důvodem ke změně byla snaha managementu zvýšit efektivitu a konkurenceschopnost společnosti nasazením komplexního integrovaného systému, který by umožnil všem uživatelům okamžitý přístup ke sdíleným aktuálním datům. Tím by se nahradilo několik samostatných softwarů, které ve společnosti byly, ale společně nekomunikovaly.

Jaká byla konkrétní očekávání od nového informačního systému?
  • Zkrácení průběžné doby dodávky – zkrácení času potřebného pro tvorbu nabídky, technické specifikace, průběhu výroby a expedice
  • Dosažení úspor – optimalizace skladových zásob a okamžitý přehled o jejich stavu a pohybech
  • Zavedení plánování výroby – zavedení kapacitního plánování
  • Zdokonalení průběžného sledování výroby – zjednodušení a zefektivnění celého systému
  • Nové postupové listy – detailní informace na dané výrobní operaci (snížení chybovosti)
  • Sledování neshod a opatření k jejich nápravě – včetně reklamací a změnových řízení
  • Zavedení změnového řízení – podrobná historie všech změn na výrobku
  • Snížení nákladů – spojených jak s provozem informačního systému, tak v oblasti ostatních nákladů společnosti
  • Odstranění problémů – při provozování programů od více dodavatelů a jejich nestabilita
Čím se začalo?

Nejdůležitějším krokem byl výběr vhodného informačního systému a jeho dodavatele. Na základě výběrového řízení jsme nakonec vybrali nejvýhodnější nabídku – komplexní informační systém a jako dodavatele společnost Melzer, spol. s r.o., která má s dodávkami informačních systémů a podporou jejich uživatelů více než dvacetileté zkušenosti.

Jak probíhala implementace nového informačního systému?

Implementaci jsme řídili na základě projektu, který jsme spolu s dodavatelem vypracovali. Určili jsme klíčové uživatele a vedoucího projektu, kteří byli pověřeni komunikací s pracovníky Melzer, spol. s r.o. Projekt byl rozdělen do několika etap, v rámci kterých byl informační systém nainstalován, byla do něj převedena data ze stávajících systémů. Současně, díky jednoduchému uživatelskému rozhraní , proběhlo bezproblémové zaškolení uživatelů.

Díky dobré spolupráci s dodavatelem a vysokému nasazení všech účastníků projektu se podařilo nový informační systém uvést do rutinního provozu za necelých 8 měsíců.

Čeho jsme dosáhli zavedením informačního systému ?

Implementací komplexního informačního systému jsme dosáhli propojení dat a všech důležitých procesů probíhajících ve společnosti ČeMeBo. Nicméně jako jeden z hlavních cílů bylo zajištění dynamičnosti a zkrácení reakce na poptávky zákazníků společnosti. Informační systém měl zajistit takovou podporu obchodnímu oddělení, která by umožnila reagovat do 30 minut na poptávku se sofistikovanou simulací termínu dodání požadovaného výrobku a kalkulací ceny.

Napojení na specializované externí programy pro návrh DPS, jejich výstupem je vložení nového výrobku včetně všech parametrů pro další výpočty, dále se naimportují CNC programy pro jednotlivé stroje. Kompletní projektová i výrobní dokumentace včetně řídicích programů je integrována do IS QI ke konkrétním výrobkům.

Na základě získaných parametrů výrobku (např. počet děr, počet vrstev DPS, typ desky, nanesení nepájivé masky, drážkování, frézování, stříhání a normovacích tabulek) se parametricky vytvoří operace technologického postupu výrobku, včetně časů potřebných pro plánování.

Při tvorbě nabídky jsou obchodníci schopni ověřit prostřednictvím funkcí „Simulace“ termín a čas výroby požadovaného výrobku. Tímto je možné do nabídky zákazníkům specifikovat přesné datum dodání a zároveň rezervovat ve výrobě potřebné kapacity. Pokud zákazník nabídku neakceptuje, tak se rezervované kapacity opět uvolní. V případě realizace zakázky se vytvoří již konkrétní výrobní dokumentace a její výroba se zaplánuje do rezervovaných kapacit. Pro výpočet obsazení kapacit je možné zvolit dopředný nebo zpětný algoritmus, a aby výpočty odpovídaly co nejvíce realitě, jsou používány také další parametry výpočtů, jako je přepravní dávka, souběh operací, přepravní čas apod.

Na základě výstupů z kapacitního plánování je prostřednictvím plánovací tabule k dispozici přehled o využití jednotlivých strojů v čase. Po zaplánování výrobní zakázky se vytiskne výrobní dokumentace obsahující čárové kódy. Za využití čteček čárových kódů, které jsou umístěny u jednotlivých strojů, se vykazuje provedení jednotlivých operací systémem evidence zahájení a ukončení operace. Tímto vykazováním má vedoucí výroby k dispozici zpětnou vazbu o správnosti nastavení norem a také o souladu výroby s požadovaným datem dodání zakázky.

Tím je zajištěna trasovatelnost produktu v celém procesu, která slouží hlavně při případných reklamacích.

On-line řízení výroby je s ohledem na krátkou průběžnou dobu výroby nejdůležitým aspektem pro korekci budoucích i stávajících zakázek. U vybraných operací jsou dále sledovány parametry, např. teplota, pH, složení lázně atd., při kterých byla operace na konkrétní zakázce provedena a formou měřicích protokolů jsou k ní uloženy.

Zhodnocení ze strany dodavatele systému

S implementacemi informačních systémů má naše společnost Melzer, spol. s r.o. dlouholeté zkušenosti. A protože víme, že informační systém QI dokáže firmám šetřit náklady, zvyšovat jejich efektivitu a následně zisk, byli jsme si dopředu jisti i přínosem projektu pro společnost ČeMeBo. Podařilo se podpořit všechny klíčové procesy společnosti a provést integraci  na ostatní aplikace, včetně obchodního kalkulátoru, který je plně využíván při tvorbě cen. Jak průběh projektu, tak i přístup uživatelů a pracovníků ČeMeBo s.r.o. hodnotím vysoce pozitivně.

Ing. Roman Pazdera, obchodní ředitel
info@melzer.cz, www.melzer.cz
 
Ing. Jiří Novák, obchodní ředitel
sales@cemebo.cz, www.cemebo.cz