KOVOINZERT Slovensko 2013

Obálka KOVOINZERT Slovensko/2013