Snížení režijních nákladů a výdajů

Konfigurovatelné řídicí systémy a decentrální moduly PDP pro efektivní koncepci instalace

Nová norma DIN EN ISO 13849-1 staví zvýšené požadavky na řídicí a bezpečnostní techniku na stejnou úroveň. Pokud u strojů nebo zařízení musí být snímány důležité bezpečnostní signály vně rozváděče, nabízí řídicí systém PNOZmulti ve spojení s decentrálními moduly PDP67 od firmy Pilz jednoduché a jasné řešení. Výrobce speciálních strojů na modulární bázi tím snižuje náklady za kabeláž, zjednoduší potřebné výpočty a zvyšuje flexibilitu pro své zákazníky.

Příklad z praxe, produktivita a bezpečnost nejsou v rozporu

Role materiálu o průměru až 150 cm poháněné servopohonem jsou vedeny přepravníky surovin s papírem s netkanou textilií, s folií a jinými netkanými textiliemi přes více procesních stanic. Tam jsou řezány, tvarovány, lepeny a raženy tak, aby na konci výrobní linky vycházely z výrobního pásu slipové, nebo dámské vložky. V závěrečné fázi jsou podle daného výrobku zabaleny do polyetylenových obalů, nebo lepenkových krabiček a v konečné fázi nabaleny do kartonových jednotek vhodných pro transport. Kompaktní, 16 m dlouhé zařízení vyrábí hygienické výrobky v cyklu 1600 kusů za minutu efektivně s ohledem na materiál a jeho hospodárnost. Účast personálu je u zařízení požadována pouze pro přísun materiálu a odvoz zabaleného zboží.

Společnost Bikoma se sídlem v Mayenu, nedaleko města Koblenz, vyrábí speciální stroje pro průmysl zaměřený na hygienické produkty a papírenský průmysl. Od svého založení v roce 1961 si podnik se světovou působností, který má okolo 70 pracovníků, udělal jméno spolehlivostí a technologickými kompetencemi. V rámci dlouhodobého firemního partnerství se specialisty z firmy Pilz se podařilo vždy společně vyvíjet nová řešení s reálnou vyšší hodnotou pro koncového zákazníka.

Obr. 1: PNOZmulti (Pilz GmbH & Co. KG) Konfigurovatelný řídicí systém PNOZmulti nahrazuje řadu relé, spínače a umožňuje upustit od nákladné elektroinstalace. Všechny bezpečnostní funkce lze vytvořit pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.

Redukce nákladů na kabeláž, zjednodušení výpočtů

Když v loňském roce došlo na novou koncepci stroje firmy Bikoma na výrobu dámských a slipových vložek, bylo důležité definovat vedle nových standardů, týkajících se produktivity, také aktuální bezpečnostní normy a tyto uplatnit v rámci realizace.

„Úkol“, u něhož byla firma Pilz nápomocna s komplexním know-how, se týkal výrobku a řešení. Do této inovace byla všechna ochranná zařízení a tlačítka nouzového zastavení v jednotlivých konstrukčních skupinách zařízení zapojena odděleně. Signální kontakty bezpečnostní senzoriky a tlačítko nouzového zastavení byly umístěny separátně na decentrální vstupy standardního řízení. Primárním cílem bylo průběhem času zredukovat stále se zvyšující výdaje za kabeláž, zjednodušit analýzu poruch, příčných zkratů a výpočtů podle DIN EN ISO 13849-1, a to vše pro modulární konstrukci stroje, který měl 51 oddělitelných zamykatelných bezpečnostních krytů, 18 tlačítek nouzového zastavení, a 44 servopohonů. Zároveň byla určena požadovaná úroveň vlastností (PL) „d“, která měla být realizována s bezpečnostní architekturou kategorie 3.

Integrovaný koncept instalace

Zasunutí konektoru místo spojování svorkami, rychlé a jednoduché uvedení do provozu u zákazníků, to je deviza. Nejen senzory k monitorování ochranných krytů, ale také i tlačítko nouzového zastavení a tlačítko reset by se měly s dopředu zhotoveným vedením a standardními konektory pouze připojit na modul PDP67. Společně s firmou Pilz bylo vyvinuto řešení integrované instalace: Flexibilní řídicí systém PNOZmulti v kombinaci s moduly PDP67. Konfigurovatelný řídicí systém PNOZmulti nahrazuje četná relé, spínače a upouští od nákladné elektroinstalace. Jako ústřední prvek pro bezpečnost monitoruje PNOZmulti všechny důležité bezpečnostní funkce, například nouzové zastavení, senzory, světelné závory, servopohony, ale také volič provozních režimů, bezpečné dvouruční ovládání, nebo polohovací systémy. PNOZmulti spíná přímo všechny senzory přes bezpečný vstup a výstup, odpadá tak opotřebování hardwaru. Decentrální moduly PDP67 snímají na perifériích bezpečné signály, které jsou vyvedeny blízko u připojených senzorů.

Technika RFID pro zamykatelné ochranné kryty

Konfigurovatelný řídicí systém spojuje všechny vstupy, které jsou nyní jednotlivě k dispozici na bezpečnostním řízení a bezpečnostní funkce s polovodičovými výstupy. S ohledem na spojení přes komunikační modul Profibus, je realizováno jednotné vyhodnocování. U zamykatelných a otevíratelných ochranných krytů se používají kódované bezpečnostní spínače PSENcode firmy Pilz na bázi technologie RFID. Ty jsou díky svému kompaktnímu provedení jednoduché pro instalaci a odpovídají bezpečnostním normám do kategorie 4, PLe.

Obr. 2: PNOZmulti v rozváděči (Pilz GmbH & Co. KG) Konfigurovatelný řídicí systém PNOZmulti monitoruje všechny bezpečnostní funkce, jako například nouzové zastavení, senzory nebo světelné závory.

Intuitivní obsluha

Díky jmenovaným opatřením vzniká významná úspora času a nákladů při instalaci. Všechna signální vedení odpadají, použitím PNOZmulti se nyní dostanou podrobná hlášení o stavu přes komunikační modul Profibus k nadřazenému řízení. Výpočty vyžadované DIN EN ISO 13849-1 jsou mnohem jednodušší, moduly PDP, CPU i polovodičové výstupy mají nyní stále pevné hodnoty PFH. Příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator umožňuje nejen jednoduché vytvoření bezpečnostního uživatelského softwaru, ale také opatření na validaci požadované v DIN EN ISO 13849-1 části 4.6. Výpočet hodnot MTTFd (Mean Time To Failure), ale i posouzení stupně diagnostického pokrytí odpadají, neboť se používají obecně platné, typově odzkoušené a certifikované komponenty.

Hans-Dieter Deutschman
PILZ GmbH & Co KG.

SYSTEMOTRONIC, s. r. o., Hybešova 38, 602 00 Brno
tel.:+420 538 707 111, fax: +420 538 707 110
www.systemotronic.cz